Licznik odwiedzin:
31681
Licznik wyświelteń podstrony:
0

Wersja wpisu Konkurs dla pracowników banku z dnia wt., 09 wrzesień 2011

załącznik nr 1 do Uchwały Nr 14/2008 Zarządu Opolskiego Regionalnego

Funduszu Poręczeń Kredytowych Spółki z ograniczoną działalnością

z dnia 21 lutego 2008 r.


REGULAMIN KONKURSU DLA PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI WSPÓŁPRACUJÄ„CYCH Z ORFPK

§ 1

CEL KONKURSU

 1. Opolski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. (Fundusz) organizuje konkurs w celu zaktywizowania działalności poręczycielskiej, zwiększenia popularności poręczenia jako regionalnego  instrumentu korzystnego zabezpieczenia zwrotności kredytów dla firm sektora MSP oraz wyróżnienia pracowników instytucji współpracujących z Funduszem szczególnie zaangażowanych w realizację wsparcia działalności  firm sektora MSP kredytem bankowym zabezpieczonym poręczeniem Funduszu. Konkurs ma na celu stworzenie przyjaznego, przedsiębiorcy sektora MSP, systemu finansowania zewnętrznego kredytem bankowym wraz z poręczeniem Funduszu.

§ 2

ADRESACI KONKURSU

 1. Adresatami  (uczestnikami) konkursu są  Doradcy bankowi Instytucji Współpracujących z Funduszem (Doradcy), którzy w terminie od dnia 01 stycznia 2008 do dnia 30 sierpnia 2008 r. przygotowali i opracowali lub przygotują i opracują wnioski o kredyt/pożyczkę i przyślą je wraz z wnioskiem o poręczenie do Funduszu, celem ich rozpatrzenia. W konkursie biorą udział wnioski o poręczenie pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Kwalifikacyjną i Zarząd  Funduszu, które nie zostaną wycofane przez Instytucję Wspołpracującą lub kredytobiorcę/pożyczkobiorcę (poręczenia uruchomione).
 2. Każdy Doradca Instytucji Współpracującej będzie indywidualnie ewidencjonowany w ilości i wartości przysyłanych wniosków. 
 3. Uczestnikiem konkursu staje się osoba, która firmuje swoim nazwiskiem wniosek o udzielenie poręczenia złożony do Funduszu oraz złoży oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z konkursem. 
 4. Wykaz Instytucji Współpracujących dostępny będzie na stronie internetowej Funduszu.

§ 3

OKRES TRWANIA KONKURSU

 1. Konkursu trwa od dnia  22.02.2007 r. do dnia 30.08.2008 r. z zastrzeżeniem, że do wyników konkursu zalicza się wszystkie poręczenia uruchomione w okresie od 01 stycznia 2008 do 30 sierpnia 2008 r.

§ 4

PRZEBIEG KONKURSU

 1. W ramach konkursu oceniana będzie ilość oraz wartość poręczeń wystawionych przez Fundusz w okresie trwania konkursu a skierowanych przez pracownika instytucji finansowej.
 2. Każdy z uczestniczących pracowników instytucji finansowej w okresie trwania konkursu zbiera punkty wg następujących kryteriów:
  • a) za każde udzielone poręczenie - 1 pkt,
  • b) za każde pełne 50.000,- zł udzielonego poręczenia - 1 pkt.
 3. Ilość udzielonych poręczeń kwalifikuje uczestnika do  I lub II grupy nagród. W ramach grup o kolejności uczestników decyduje suma uzyskanych punktów.
 4. Uczestnik konkursu kieruje do Funduszu wniosek o poręczenie wraz z dokumentacją wraz ze zgodą na udostępnienie danych osobowych w celach związanych z konkursem.

§ 5

NAGRODY

 1. Ustala się pulę nagród w konkursie w wysokości brutto 6.000,- zł.
 2. Dla  najwyżej sklasyfikowanych uczestników konkursu, z zastrzeżeniem  postanowień § 5 pkt 3 ,4,7 i 8   ustala się następujące nagrody w kwotach brutto
  • Nagrody I stopnia
   1. nagroda za pierwsze miejsce w konkursie                           1500,- zł, 
   2. nagroda za drugie miejsce w konkursie                                1200,- zł,
   3. nagroda za trzecie miejsce w konkursie                                1000,-zł,
  • Nagrody II stopnia
   1. nagroda za czwarte miejsce w konkursie                                800,-zł,
   2. nagroda za piąte miejsce w konkursie                                     600,-zł,
   3. nagroda za szóste miejsce w konkursie                                  400,- zł,
   4. nagroda za siódme miejsce w konkursie                                300 ,-zł,
   5. nagroda za ósme miejsce w konkursie                                    200,- zł.
 3. Warunkiem otrzymania nagród określonych w § 5 ust. 2 pkt a) do c) (nagrody I stopnia) jest udzielenie co najmniej 7 poręczeń a  nagród określonych § 5 ust. 2 pkt a) do c) (nagrody II stopnia) co najmniej 4  poręczeń w okresie  od 01 stycznia 2008 do 30 sierpnia 2008.
 4. W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez dwóch lub większą ilość uczestników o kolejności miejsc decyduje kryterium ilości udzielonych poręczeń, a w przypadku równej ich liczby kolejność terminu  uruchomienia ostatniego poręczenia udzielonego przez uczestnika (począwszy od poręczeń najszybciej do najpóźniej uruchamianych).
 5. W przypadku braku spełnienia przez uczestnika łącznie kryteriów określonych w § 5 ust 3 nagrody nie przyznaje się.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż do dnia 15 września 2008 r.
 7. Lista rankingowa będzie publikowana raz w miesiącu  do 10 dnia po zakończeniu miesiąca z zastrzeżeniem, że pierwsza lista zostanie udostępniona w dniu 10 marca 2008 r. Lista będzie zawierać dane osobowe uczestników (nazwisko i imię), dane jednostki organizacyjnej instytucji finansowej oraz ilość zdobytych punktów oraz ilość udzielonych poręczeń. Aktualna lista 8 uczestników z największą ilością punków i ilością udzielonych poręczeń będzie publikowana na stronie internetowej Funduszu www.orfpk.opole.pl. Nie wyklucza  się przesyłanie równoległe aktualnej listy w inny sposób np. z wykorzystaniem poczty elektronicznej.
 8. Nagrody dla zwycięzców dla uczestników konkursu zostaną wręczone osobiście przez przedstawicieli organizatora konkursu lub zostaną wypłacone na konto zwycięzców po potrąceniu należnych opłat i podatków w tym podatku dochodowego. O formie przekazania nagród decyduje organizator konkursu.

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator konkursu zastrzega sobie dokonanie zmian w niniejszym Regulaminie lub zawieszenie konkursu. Działania te mogą być zastosowane jedynie z powodu ważnych przyczyn niezależnych od Funduszu i co do zasady nie powinny naruszać kryterium rankingu uczestników.
 2. W sytuacjach  wystąpienia ewentualnych wątpliwości organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji zapisów Regulaminu.   
 3. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących Regulaminu oraz przebiegu konkursu osoby zainteresowane mogą kontaktować się z pracownikami Funduszu

  tel. 077/ 44-15-621.

BIP

Projekt i realizacja:

e-direct