Licznik odwiedzin:
31681
Licznik wyświelteń podstrony:
0

Wersja wpisu Konkurs dla pracowników banku z dnia wt., 09 wrzesień 2011


 REGULAMIN KONKURSU DLA PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI WSPÓŁPRACUJÄ„CYCH Z ORFPK ( 2009 ROK )


§ 1

CEL KONKURSU1. Opolski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. (Fundusz) organizuje konkurs w celu zaktywizowania działalności poręczycielskiej, zwiększenia popularności poręczenia jako regionalnego instrumentu korzystnego zabezpieczenia zwrotności kredytów dla firm sektora MSP oraz wyróżnienia pracowników instytucji współpracujących z Funduszem szczególnie zaangażowanych w realizację wsparcia działalności firm sektora MSP kredytem bankowym zabezpieczonym poręczeniem Funduszu. Konkurs ma na celu stworzenie przyjaznego, przedsiębiorcy sektora MSP, systemu finansowania zewnętrznego kredytem bankowym wraz z poręczeniem Funduszu.§ 2

ADRESACI KONKURSU1. Adresatami (uczestnikami) konkursu są Doradcy bankowi Instytucji Współpracujących z Funduszem (Doradcy), którzy w terminie od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 lipca 2009 r. przygotowali i opracowali lub przygotują i opracują wnioski o kredyt/pożyczkę i przyślą je wraz z wnioskiem o poręczenie do Funduszu, celem ich rozpatrzenia. W konkursie biorą udział wnioski o poręczenie pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Kwalifikacyjną i Zarząd Funduszu, które nie zostaną wycofane przez Instytucję Wspołpracującą lub kredytobiorcę/pożyczkobiorcę (poręczenia uruchomione).

2. Każdy Doradca Instytucji Współpracującej będzie indywidualnie ewidencjonowany w ilości i wartości przysyłanych wniosków.

3. Uczestnikiem konkursu staje się osoba, która firmuje swoim nazwiskiem wniosek o udzielenie poręczenia złożony do Funduszu oraz złoży oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z konkursem.

4. Wykaz Instytucji Współpracujących dostępny będzie na stronie internetowej Funduszu.§ 3

OKRES TRWANIA KONKURSU1. Konkursu trwa od dnia 06 marca 2009 r. do dnia 31 lipca 2009 r. z zastrzeżeniem, że do wyników konkursu zalicza się wszystkie poręczenia uruchomione w okresie od 01 stycznia 2009 r. do lipca 2009 r.

§ 4

PRZEBIEG KONKURSU

1. W ramach konkursu oceniana będzie ilość oraz wartość poręczeń wystawionych przez Fundusz w okresie trwania konkursu a skierowanych przez pracownika instytucji finansowej.

2. Każdy z uczestniczących pracowników instytucji finansowej w okresie trwania konkursu zbiera punkty wg następujących kryteriów:

a) za każde udzielone poręczenie - 1 pkt,

b) za każde pełne 50.000,- zł udzielonego poręczenia - 1 pkt.

3. Ilość udzielonych poręczeń oraz suma uzyskanych punktów kwalifikuje uczestnika do puli nagród.4. Uczestnik konkursu kieruje do Funduszu wniosek o poręczenie wraz z dokumentacją wraz

ze zgodą na udostępnienie danych osobowych w celach związanych z konkursem.

§ 5

NAGRODY

1. Ustala się pulę nagród w konkursie w wysokości brutto 5.500,- zł.

2. Dla najwyżej sklasyfikowanych uczestników konkursu, z zastrzeżeniem postanowień § 5 ust 3 ustala się następujące nagrody w kwotach brutto:

Nagrody

a) nagroda za pierwsze miejsce w konkursie 1500,- zł,

b) nagroda za drugie miejsce w konkursie 1200,- zł,

c) nagroda za trzecie miejsce w konkursie 1000,-zł,

d) nagroda za czwarte miejsce w konkursie 800,-zł,

e) nagroda za piąte miejsce w konkursie 600,-zł,

f) nagroda za szóste miejsce w konkursie 400,- zł,3. Warunkiem otrzymania nagród określonych w § 5 jest udzielenie co najmniej 5 poręczeń okresie od 01 stycznia 2009 r.do 31 lipca 2009 r.

4. W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez dwóch lub większą ilość uczestników o kolejności miejsc decyduje kryterium ilości udzielonych poręczeń, a w przypadku równej ich liczby kolejność terminu uruchomienia ostatniego poręczenia udzielonego przez uczestnika (począwszy od poręczeń najszybciej do najpóźniej uruchamianych).

5. W przypadku braku spełnienia przez uczestnika kryteriów określonych w § 5 ust 3 nagrody nie przyznaje się.

6. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż do dnia 10 sierpnia 2009 r.

7. Lista rankingowa będzie publikowana na początek każdego tygodnia z zastrzeżeniem, że pierwsza lista zostanie udostępniona w dniu 3 kwietnia 2009 r. Lista będzie zawierać dane osobowe uczestników (nazwisko i imię), dane jednostki organizacyjnej instytucji finansowej oraz ilość zdobytych punktów oraz ilość udzielonych poręczeń. Aktualna lista 8 uczestników z największą ilością punków i ilością udzielonych poręczeń będzie publikowana na stronie internetowej Funduszu www.orfpk.opole.pl. Nie wyklucza się przesyłania równoległe aktualnej listy w inny sposób np. z wykorzystaniem poczty elektronicznej.

8. Nagrody dla zwycięzców dla uczestników konkursu zostaną wręczone osobiście przez przedstawicieli organizatora konkursu lub zostaną wypłacone na konto zwycięzców po potrąceniu należnych opłat i podatków w tym podatku dochodowego. O formie przekazania nagród decyduje organizator konkursu.
§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE1. Organizator konkursu zastrzega sobie dokonanie zmian w niniejszym Regulaminie lub zawieszenie konkursu. Działania te mogą być zastosowane jedynie z ważnych przyczyn niezależnych od Funduszu i co do zasady nie powinny naruszać kryterium rankingu uczestników.

2. W sytuacjach wystąpienia ewentualnych wątpliwości organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji zapisów Regulaminu.

3. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących Regulaminu oraz przebiegu konkursu osoby zainteresowane mogą kontaktować się z pracownikami Funduszu

tel. 077/ 44-15-621.
BIP

Projekt i realizacja:

e-direct