Licznik odwiedzin:
31681
Licznik wyświelteń podstrony:
0

Wersja wpisu Konkurs dla pracowników banku z dnia wt., 09 wrzesień 2011

załącznik nr 1 do uchwały

Nr 2/2010 Zarządu Opolskiego

Regionalnego Funduszu

Poręczeń Kredytowych Spółki

z ograniczoną odpowiedzialnością

z dnia 18.01 2010 r.
  REGULAMIN KONKURSU DLA PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI WSPÓŁPRACUJÄ„CYCH Z ORFPK.

§ 1

CEL KONKURSU


1. Opolski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. (Fundusz) organizuje konkurs w celu zaktywizowania działalności poręczycielskiej, zwiększenia popularności poręczenia jako regionalnego instrumentu korzystnego zabezpieczenia zwrotności kredytów dla firm sektora MSP oraz wyróżnienia pracowników instytucji współpracujących z Funduszem szczególnie zaangażowanych w realizację wsparcia działalności firm sektora MSP kredytem bankowym zabezpieczonym poręczeniem Funduszu. Konkurs ma na celu stworzenie przyjaznego, przedsiębiorcy sektora MSP, systemu finansowania zewnętrznego kredytem bankowym wraz z poręczeniem Funduszu.

§ 2

ADRESACI KONKURSU

1. Adresatami (Uczestnikami) konkursu są Doradcy Bankowi Instytucji Współpracujących z Funduszem (Doradcy), którzy w terminie od dnia 01 stycznia 2010 r. do dnia 30 października    2010 r. przygotowali i opracowali lub przygotują i opracują wnioski o kredyt/pożyczkę i przyślą je wraz z wymaganą dokumentacją do Funduszu, celem ich rozpatrzenia. W konkursie biorą udział wnioski o poręczenie pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Kwalifikacyjną i Zarząd Funduszu, które nie zostaną wycofane przez Instytucję Współpracującą lub kredytobiorcę/pożyczkobiorcę (poręczenia uruchomione). 

2. Każdy Doradca Instytucji Współpracującej Uczestnik będzie indywidualnie ewidencjonowany w zakresie ilości i wartości przysyłanych wniosków.

3. Uczestnikiem konkursu staje się osoba, która firmuje swoim nazwiskiem wniosek o udzielenie poręczenia złożony do Funduszu oraz złoży oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z konkursem.

4. Wykaz Instytucji Współpracujących dostępny będzie na stronie internetowej Funduszu.


§  3

OKRES TRWANIA KONKURSU

1. Konkurs trwa od dnia 01 stycznia 2010 r. do dnia 30 października 2010 r. Do  wyników konkursu zalicza się wszystkie poręczenia uruchomione w okresie od dnia 01 stycznia   2010 r. do dnia 30 października 2010r.§ 4

PRZEBIEG KONKURSU

1. W ramach konkursu oceniana będzie ilość oraz wartość poręczeń uruchomionych  przez Fundusz w okresie trwania konkursu a przekazanych przez Uczestnika wraz z wymaganą pełną dokumentacją przez pracownika instytucji finansowej.

2. Każdy z uczestniczących pracowników instytucji finansowej w okresie trwania konkursu otrzymuje punkty wg następujących kryteriów:

a) za każde udzielone poręczenie kredytu -  1 pkt,

b) za każde udzielone poręczenie kredytu  udzielone ze środków dotacji z RPO WO 2007-2013 – dodatkowo 3 pkt,

c) za każde pełne 50.000,- zł udzielonego poręczenia - 1 pkt,

d) za każde pełne 50.000,- zł udzielonego poręczenia ze srodków RPO WO 2007-2013 – dodatkowo – 3 pkt.

3. Ilość udzielonych poręczeń oraz suma uzyskanych punktów kwalifikuje uczestnika do puli nagród.

4. Uczestnik konkursu kieruje do Funduszu wniosek o poręczenie wraz z dokumentacją wraz

ze zgodą na udostępnienie danych osobowych w celach związanych z konkursem.§ 5

NAGRODY

1. Ustala się pulę nagród w konkursie w wysokości brutto 5.300,- zł.

2. Dla najwyżej sklasyfikowanych uczestników konkursu, z zastrzeżeniem postanowień § 5 ust 3 ustala się następujące nagrody w kwotach brutto:

a) nagroda za pierwsze miejsce w konkursie 1800,- zł,

b) nagroda za drugie miejsce w konkursie 1300,- zł,

c) nagroda za trzecie miejsce w konkursie 1000-,-zł,

d) nagroda za czwarte miejsce w konkursie 600,-zł,

e) nagroda za piąte miejsce w konkursie 400,-zł,

f) nagroda za szóste miejsce w konkursie 200,- zł,
3. Warunkiem otrzymania nagród określonych w § 5 jest udzielenie co najmniej 3 poręczeń okresie od 01 stycznia 2010 r. do 30 października 2010 r. oraz złożenie oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych w ramach realizowanego konkursu.

4. brak złożenia oświadczenia jest równoznaczny z rezygnacją z uczestnictwa w konkursie.

5. W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez dwóch lub większą ilość uczestników o kolejności miejsc decyduje kryterium ilości udzielonych poręczeń, a w przypadku równej ich liczby kolejność terminu uruchomienia ostatniego poręczenia udzielonego przez uczestnika (począwszy od poręczeń najwcześniej do najpóźniej uruchamianych).

6. W przypadku braku spełnienia przez uczestnika kryteriów określonych w § 5 ust 3 nagrody nie przyznaje się.

7. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż do dnia 20 listopada 2010 r. Fundusz zastrzega sobie prawo w szczególnych i uzasadnionych przypadkach przesunięcia terminu ogłoszenia wyników jednak  nie więcej niż o 14 dni od terminu wskazanego powyżej.

8. Lista rankingowa 6 doradców z największą ilością punktów będzie publikowana na okresowo na stronie internetowej Funduszu www.orfpk.opole.pl. Lista będzie zawierać dane osobowe uczestników (pierwszą literę nazwiska i imię), dane jednostki organizacyjnej instytucji finansowej oraz ilość zdobytych punktów oraz ilość udzielonych poręczeń.. Organizator zastrzega przesyłanie równoległe aktualnej listy w inny sposób np. z wykorzystaniem poczty elektronicznej.

9. Nagrody dla zwycięzców dla uczestników konkursu zostaną wręczone osobiście przez przedstawicieli organizatora konkursu (Funduszu) i zostaną wypłacone gotówkowo lub na konto zwycięzców po potrąceniu należnych opłat i podatków w tym podatku dochodowego. O formie przekazania nagród decyduje organizator konkursu (Fundusz).


§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator konkursu zastrzega sobie dokonanie zmian w niniejszym Regulaminie lub zawieszenie konkursu. Działania te mogą być zastosowane jedynie z ważnych przyczyn niezależnych od Funduszu i co do zasady nie powinny naruszać kryterium rankingu uczestników.

2. W sytuacjach wystąpienia ewentualnych wątpliwości organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji zapisów Regulaminu.

3. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących Regulaminu oraz przebiegu konkursu osoby zainteresowane mogą kontaktować z Funduszem.

BIP

Projekt i realizacja:

e-direct