Licznik odwiedzin:
31681
Licznik wyświelteń podstrony:
0

Wersja wpisu Konkurs dla pracowników banku z dnia wt., 09 wrzesień 2011

załącznik nr 1

 

do Uchwały Nr 28/2011 Zarządu Opolskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

 

 z dnia 10 marca  2011 r.

 

 

REGULAMIN KONKURSU „PUNKTY ZA PORĘCZENIA” DLA PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI FINANSOWYCH WSPÓŁPRACUJÄ„CYCH Z OPOOLSKIM  REGIONALNYM FUNDUSZEM PORĘCZEŃ

 

KREDYTOWYCH SP. Z O.O.

 

 

Preambuła

 

 

Opolski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. organizuje Konkurs „Punkty Za Poręczenia” w celu rozwoju przedsiębiorczości poprzez zaktywizowanie działalności poręczycielskiej oraz wyróżnienie pracowników instytucji finansowych współpracujących z Opolskim Regionalnym Funduszem Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. szczególnie zaangażowanych w realizację wsparcia działalności firm sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw kredytem bankowym (pożyczką) zabezpieczonym poręczeniem Opolskiego Regionalnego Funduszu Poręczeniowego sp. z o.o.

 

Konkurs ma na celu stworzenie przyjaznego dla przedsiębiorcy sektora mikro, małych

i średnich przedsiębiorstw systemu finansowania zewnętrznego kredytem bankowym (pożyczką) wraz z poręczeniem Opolskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

 

 

§ 1

 

Definicje terminów (skrótów) wykorzystanych w niniejszym regulaminie:

 

 

a.        Fundusz -Opolski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o.;

 

b.        MSP – mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa;

 

c.        Instytucja Finansowa -  Bank Spółdzielczy Branice Bank Spółdzielczy Łosiów-Grodków, Bank Spółdzielczy Prudnik, Bank Spółdzielczy Leśnica, Bank BPH SA, Bank Pekao S.A., Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Warszawa, Bank Ochrony Środowiska S.A., Bank Spółdzielczy Łubniany, Bank Spółdzielczy Gogolin, Bank Spółdzielczy Krapkowice, PKO  Bank Polski S.A., Fundusz Górnośląski Katowice, DnB Nord S.A., Fundacja Rozwoju Śląska I Inicjatyw Lokalnych, Genin Noble  Bank S.A., Bank Spółdzielczy W Dobrzeniu Wielkim, Bank Gospodarki Å»ywnościowej S,A,, Bank Spółdzielczy w Głogówku, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, Fundacja Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Opolu.

 

d.        Doradca, analityk, uczestnik Konkursu – pracownik Instytucji Finansowej, bezpośrednio lub pośrednio kontaktujący się z klientem, zajmujący się sprzedażą kredytów (pożyczek) dla przedsiębiorców z sektora MSP.

 

 

§ 2

 

 

Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród w Konkursie jest Opolski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych  Sp. z o.o., z siedzibą w Opolu ul. Kołłątaja 11/28.

 

 

§ 3

 

Konkurs skierowany jest do Doradców i Analityków Instytucji Finansowych.

 

 

§ 4

 

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zgłoszenie rejestracyjne uczestnika Konkursu w oparciu o przesłaną kartę uczestnictwa elektronicznie na adres e-mail biuro@orpfk.opole.pl oraz w formie papierowej na adres siedziby Funduszu.

 

 

§ 5

 

1.        Zadaniem uczestnika Konkursu jest sprzedaż na rzecz Funduszu poręczeń kredytów

i pożyczek udzielanych przez Instytucje Finansowe dla przedsiębiorców sektora MSP,

od dnia 01.04.2011r. do 30.12.2011r. na zasadach określonych poniżej oraz

w Regulaminie Udzielania Poręczeń Funduszu.


 

2.        Przez sprzedaż poręczenia rozumie się wydanie przez Fundusz podpisanego Oświadczenia o udzieleniu poręczenia/ Umowy Poręczenia.

 

 

§ 6

 

1.        W ramach Konkursu oceniana będzie ilość oraz wartość poręczeń udzielonych przez Fundusz na rzecz Instytucji Finansowych w okresie trwania Konkursu.

 

2.        Dla każdego uczestnika Konkursu Fundusz prowadzi indywidualne konto, którego stan można sprawdzić poprzez wysłanie zapytania e-mail na adres biuro@orfpk.opole.pl z adresu z którego nastąpiło wysłanie zgłoszenie rejestracyjne.

 

3.        Po każdym udzielonym poręczeniu przez Fundusz, na indywidualne konto konkretnego uczestnika Konkursu zostanie przekazane równowartość 5% od pobranej przez Fundusz kwoty prowizji za udzielone poręczenie.

 

4.        Przekazanie 5% prowizji zostanie dokonane po odnotowaniu zapłaty prowizji przez Przedsiębiorcę, w formie uznania na wskazanym rachunku bankowym Funduszu.

 

 

§ 7

1.        Nagrody w Konkursie mają charakter pieniężny, a ich wysokość uzależniona jest od wartości udzielonych poręczeń, przesłanych przez konkretnego uczestnika Konkursu.

 

2.        Zakończenie Konkursu nastąpi 30.12.2011r.

 

3.        Nagrodę pieniężną będzie można wypłacić po zakończeniu i podsumowaniu konkursu, do końca stycznia 2012 roku.

 

4.        Warunkiem wypłaty nagrody przez uczestnika Konkursu będzie udzielenie poprawnej odpowiedzi na jedno z pytań konkursowych.

 

5.        Po zakończeniu Konkursu Fundusz wypłaci nagrody pieniężne, pod warunkiem złożenia przez Doradcę formularza wypłaty, stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu.

 

 

§ 8

 

 

1.        Kwota przyznana konkretnemu uczestnikowi Konkursu będzie dostępna na zasadach określonych w § 6 i aktualizowana co dwa tygodnie.

 

  

 

§ 9

 

 

1.        Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833 ze zmianami) przez Fundusz w celach prowadzenia Konkursu, wyłaniania zwycięzców i przyznawania nagród, wydawania, odbioru i rozliczania nagród.

 

2.        Przetwarzanie, o którym mowa w ust. 1 powyżej obejmuje także publikację imienia

i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje, nazwą Instytucji Finansowej i Oddziału, w którym pracuje oraz punktacją w Konkursie.

 

3.        Uczestnik Konkursu ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

 

4.        Podanie danych adresowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia uzyskanie prawa do nagrody w Konkursie.

 

5.        Uczestnik Konkursu zgłaszając się do Konkursu (przesyłając zgłoszenie rejestracyjne), akceptuje zasady niniejszego Regulaminu.

 

 

§ 10

 

 

1.        Reklamacje można przesyłać do Funduszu w trakcie trwania Konkursu i w terminie 14 dni po jego zakończeniu.

 

2.        Reklamacje będą rozpatrywane przez Zarząd Funduszu.

 

3.        Decyzja Funduszu w sprawie reklamacji jest ostateczna.

                                                                       

 

§ 11

 

 

1.        Nagrody pieniężne zostaną wręczone osobiście przez przedstawicieli Funduszu - organizatora Konkursu lub zostaną wypłacone na konto uczestników Konkursu po potrąceniu należnych opłat i podatków, w tym podatku dochodowego. O formie przekazania nagród decyduje Fundusz.

 

2.        W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Instytucji Finansowych współpracujących

z Funduszem i posiadających w nim udziały. Z udziału wykluczeni są również członkowie rodzin pracowników Funduszu oraz osoby z nimi spokrewnione.

 

3.        Fundusz zastrzega sobie prawo zmian w niniejszym Regulaminie oraz zawieszenia lub odwołania Konkursu.

 

4.        Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.04.2011 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULARZ WNIOSKU O WYPŁATĘ NAGRODY PIENIĘÅ»NEJ

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………...............................................

 

Imię, nazwisko oraz adres zamieszkania Doradcy

 

 

 

………………………………………………………………………………………...............................................

 

Adres Oddziału Instytucji Finansowej

 

 

 

………………………………………………………………………………………...............................................

 

Liczba punktów oraz odpowiadająca im kwota pieniężna

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………...............................................

 

Adres e-mail

 

 

 

 

..........................................................................................................................

 

Numer rachunku bankowego Doradcy

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………...............................................

 

Nr telefonu do Doradcy

 

 

..........................................................................................................................

 

Podpis

 

Wszystkie pola formularza muszą być wypełnione !!!

 

BIP

Projekt i realizacja:

e-direct